مرکز آموزش

انقضا و تمدید خدمات
تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده ، از زمان تاریخ انقضا قبلی خواهد بود و در صورت عدم پرداخت پس از 7 روز 20% از مجموع فاکتور به عنوان جریمه دیرکرد به فاکتور اضافه میشود. همچنین نیک هاست مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
خسارت و رفع مسئولیت (مشاهدات: 1387)
سایر قوانین خاص (مشاهدات: 1494)
بازگشت پول (مشاهدات: 1548)
شرایط و قوانین مالی (مشاهدات: 1368)
پذیرش قوانین (مشاهدات: 1404)