مرکز آموزش

10 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس
دستور Netstat یکی از دستور های اساسی خط فرمان می باشد. کار netstat نظارت بر شبکه در ورودی و خروجی و همچنین مشاهده routing tables ( جداول مسیر یابی ) آمار و … می باشد.

netstat در تمام سیستم عامل های یونیکسی ، لینوکسی و حتی ویندوز نصب می باشد. netstat برای پیدا کردن عیب های شبکه و ارزیابی عملکرد بسیار مفید است. دستور netstat یکی از ابزار های اساسی برای مشاهده پورت های باز ( listening یا به اصطلاح در حال گوش دادن ) و یا اینکه هر برنامه از چه پورتی استفاده می کند.

1.مشاهده تمام اتصال های پورت های TCP یا UDP :

لیست تمام پورت ها ( tcp و udp ) با استفاده از دستور netstat -a

# netstat -a | more

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        0     52 192.168.0.2:ssh             192.168.0.1:egs             ESTABLISHED
tcp        1      0 192.168.0.2:59292           www.tehranhost.com:http            CLOSE_WAIT
tcp        0      0 localhost:smtp              *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:59482                     *:*                         LISTEN
udp        0      0 *:35036                     *:*
udp        0      0 *:npmp-local                *:*

Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16972  /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17149  /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17161  /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     15938  /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab

2.مشاهده تمام پورت های اتصال TCP

لیست تمام پورت های tcp با استفاده از دستور netstat -at

# netstat -at

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost:ipp               *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost:smtp              *:*                         LISTEN
tcp        0     52 192.168.0.2:ssh             192.168.0.1:egs             ESTABLISHED
tcp        1      0 192.168.0.2:59292           www.tehranhost.com:http            CLOSE_WAIT

3.مشاهده تمام پورت های اتصال UDP

لیست تمام پورت های udp با استفاده از دستور netstat -au

# netstat -au

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
udp        0      0 *:35036                     *:*
udp        0      0 *:npmp-local                *:*
udp        0      0 *:mdns                      *:*

4.لیست تمام پورت های فعال

لیست تمام پورت های فعال (باز ) با netstat -l

# netstat -l

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:58642                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN
udp        0      0 *:35036                     *:*
udp        0      0 *:npmp-local                *:*

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16972  /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17149  /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17161  /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     15938  /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab

5.لیست تمام پورت های tcp فعال

مشاهده تمام پورت های tcp فعال ( باز ) با استفاده از netstat -lt

# netstat -lt

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 *:dctp                      *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:mysql                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:munin                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:ftp                       *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost.localdomain:ipp   *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost.localdomain:smtp  *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:http                      *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:https                     *:*                         LISTEN

6.لیست تمام پورت های udp فعال

مشاهده تمام پورت های udp فعال ( باز ) با استفاده از netstat -lu

# netstat -lu

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
udp 0 0 *:39578 *:*
udp 0 0 *:meregister *:*
udp 0 0 *:vpps-qua *:*
udp 0 0 *:mdns *:*
udp 0 0 *:sunrpc *:*
udp 0 0 *:ipp *:*
udp 0 0 *:60222 *:*
udp 0 0 *:mdns *:*

7.مشاهده تمام پورت های Unix فعال

لیست تمام پورت های یونیکس فعال (باز ) با استفاده از netstat -lx

# netstat -lx

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4171   @ISCSIADM_ABSTRACT_NAMESPACE
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5767   /var/run/cups/cups.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7082   @/tmp/fam-root-
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6157   /dev/gpmctl
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6215   @/var/run/hald/dbus-IcefTIUkHm
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6038   /tmp/.font-unix/fs7100
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6175   /var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4157   @ISCSID_UIP_ABSTRACT_NAMESPACE
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     60835836 /var/lib/mysql/mysql.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4645   /var/run/audispd_events
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5136   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6216   @/var/run/hald/dbus-wsUBI30V2I
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5517   /var/run/acpid.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5531   /var/run/pcscd.comm

8.نمایش آمار براساس پروتکل ها

به طور پیش فرض آمار براساس پروتکل های TCP و UDP و ICMP و آی پی نمایش داده می شود. شما می توانید از پارامتر -s برای تعیین مجموعه ای از پروتکل ها استفاده کنید.

# netstat -s

Ip:
2461 total packets received
0 forwarded
0 incoming packets discarded
2431 incoming packets delivered
2049 requests sent out
Icmp:
0 ICMP messages received
0 input ICMP message failed.
ICMP input histogram:
1 ICMP messages sent
0 ICMP messages failed
ICMP output histogram:
destination unreachable: 1
Tcp:
159 active connections openings
1 passive connection openings
4 failed connection attempts
0 connection resets received
1 connections established
2191 segments received
1745 segments send out
24 segments retransmited
0 bad segments received.
4 resets sent
Udp:
243 packets received
1 packets to unknown port received.
0 packet receive errors
281 packets sent

9.نمایش آمار براساس پروتکل tcp

نمایش آمار پروتکل tcp

# netstat -st

Tcp:
2805201 active connections openings
1597466 passive connection openings
1522484 failed connection attempts
37806 connection resets received
1 connections established
57718706 segments received
64280042 segments send out
3135688 segments retransmited
74 bad segments received.
17580 resets sent

10.نمایش آمار براساس پروتکل udp

# netstat -su

Udp:
1774823 packets received
901848 packets to unknown port received.
0 packet receive errors
2968722 packets sent

11.نمایش نام سرویس به همراه PID

نمایش نام سرویس به همراه PID توسط netstat توسط دستور netstat -tp

# netstat -tp

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 192.168.0.2:ssh             192.168.0.1:egs             ESTABLISHED 2179/sshd
tcp        1      0 192.168.0.2:59292           www.gov.com:http            CLOSE_WAIT  1939/

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
پیدا کردن مسیر php.ini (مشاهدات: 1485)